Rybactwo i morze:

Inwestycje produkcyjne w akwakulturze:

W ramach tego działania realizować można projekty dla przedsiębiorstw akwakultury, mające na celu poprawę ich rentowności i konkurencyjności poprzez zwiększenie bazowej produkcji, zwiększanie efektywności wodnej oraz energetycznej.

Operacje modernizacyjne:

W ramach tego działania można starać się o zakup środków transportu wewnętrznego lub środków transportu zewnętrznego służących poprawie bezpieczeństwa pracy, lub poprawie zdrowia i dobrostanu zwierząt, wyposażenia istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb w maszyny, lub urządzenia służące poprawie zdrowia i dobrostanu zwierząt, lub poprawie bezpieczeństwa pracy.

Operacje zwiększające wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury:

Pomoc jest udzielane na inwestycje służące poprawie jakości produktów akwakultury lub stanowiące dla nich wartość dodaną, lub różnicowanie dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej. Wsparcia na rozwój działalności uzupełniającej udziela się wyłącznie przedsiębiorstwom z sektora akwakultury, jeżeli ta działalność uzupełniająca wiąże się z podstawową działalnością przedsiębiorstwa dotyczącą akwakultury i obejmuje turystykę wędkarską, usługi środowiskowe dotyczące akwakultury lub działania edukacyjne dotyczące akwakultury.

Efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody:

Dofinansowaniem objęte zostały projekty polegające na budowie obiektów do hodowli ryb w obiegach zamkniętych oraz inwestycje służące poprawie efektywności gospodarowania wodami i zmniejszaniu wpływu na środowisko.