Przetwórstwo i marketing płodów rolnych

Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym. O pomoc starać może się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Dodatkowo pomoc przysługuje rolnikowi, domownikowi, małżonkowi rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie.