Modernizacja gospodarstw rolnych

Pomoc w ramach działania udzielana jest na inwestycje poprawiające ogólne wyniki  gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą. Poprzez poprawę wyników należy rozumieć poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa rolnego. O pomoc może starać się rolnik prowadzący działalność rolniczą. Restrukturyzacja musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej w gospodarstwie, w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktów.